To, że regały w magazynie ulegną uszkodzeniom jest pewne jak 2+2=4 .

Odpowiednie zabezpieczenie ram regałów oraz odpowiednie składowanie towarów zapewnia wydłużenie trwałości regałów, a co za tym idzie bezpieczeństwa pracowników przebywających na magazynie. Uszkodzony regał paletowy, półkowy czy jakikolwiek inny stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia ,ale może też narazić przedsiębiorcę na straty materialne i finansowe.

Przegląd regałów magazynowych

Przegląd regałów powinien być wykonywany okresowo, przez wykwalifikowaną osobę, posługującą się niezbędnymi narzędziami, min. poziomica laserowa, dalmierz laserowy, szczelinomierz. Doświadczenie i wprawione oko pozwoli dostrzec nieprawidłowe ustawienie czy istniejące uszkodzenia.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (dz. U. Nr 191, poz. 1596 oraz z 2003r. Nr 178 poz. 1745) oraz znowelizowaną normą europejską PN-EN 15 635, na właścicielu spoczywa obowiązek systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych. Norma PN-EN 15 635 nakazuje wykonywanie corocznego przeglądu eksperckiego. Przegląd zakończony jest sporządzeniem protokołu z wyszczególnieniem uszkodzeń oraz ich klasyfikacją ze względu na zagrożenie.

Ważne jest by zakres przeglądu oferowany przez firmę spełniał normę PN-EN 15 635, ekspert wykonujący przegląd powinien zwrócić uwagę w szczególności:

  •     uszkodzenia konstrukcji regałów, w szczególności uszkodzenia słupów i belek
  •     wypionowanie rzędów regału
  •     losowo wybrane wygięcie belek regałowych
  •     stopy, połączenie belek do słupów, połączenia śrubowe
  •     stan posadzki w magazynie
  •     składowanie towaru na paletach i w regale
  •     obecność i aktualność tablic znamionowych
  •     poprawność obciążenia regału
  •     niezbędna dokumentacja instalacji regałów

 

Po zakończonym przeglądzie eksperckim przygotowana powinna być dokumentacja, zawierająca plan lub szkic ustawienia regałów z zaznaczonymi uszkodzeniami.

Uszkodzenia dzielone są na trzy strefy.

Strefa zielona – wymagany nadzór

Uszkodzenia niewielkie, nadające się do dalszej eksploatacji, przy kolejnym przeglądzie wymagane jest dokładne sprawdzenie i ponowne zaklasyfikowanie. W aktualnym stanie nie jest wymagana redukcja obciążenia czy serwis elementu regałowego.

 

Strefa żółta – uszkodzenia, które wymagają natychmiastowej naprawy lub wymiany.

 Strefa żółta/pomarańczowa oznacza uszkodzenia, które mogą stwarzać realne zagrożenie dla pracowników magazynu, prace naprawcze są niezbędne, ale nie jest wymagane natychmiastowe odciążenie zagrożonych obszarów.  Obszar uszkodzeń powinien być odpowiednio wygrodzony, izolowany, a w przypadku zdjęcia towaru z regału ponowne ustawienie możliwe jest dopiero po wykonaniu naprawy. Każde uszkodzenie skategoryzowane jako „strefa żółta” po terminie 4 tyg. – jeśli nie zostanie naprawione, od momentu zgłoszenia staje się uszkodzeniem ze strefy czerwonej.

 

Strefa czerwona – bardzo poważne uszkodzenia wymagające natychmiastowego działania.

Obszary powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone, odciążone, a prace naprawcze wykonane w trybie pilnym. Naprawy wykonywane są przez wymianę wadliwego elementu lub naprawiane metodą ROS – w przypadku uszkodzeń słupów ram regałów.

Naprawa regałów

Uszkodzone elementy można wymienić lub w przypadku słupa regału naprawa metodą ROS.

Przy wymianie należy dokładnie sprawdzić wszystkie elementy, zamówić nowe, wolne od wad. Kolejnym krokiem jest zwolnienie miejsc paletowych w obrębie uszkodzenia, demontaż regału, wymiana wadliwych części, ponowne zatowarowanie i ostatecznie pozbycie uszkodzonych, zdemontowanych elementów.

Metoda ROS naprawy regałów magazynowych

Technik ocenia w trakcie inspekcji stan uszkodzonego słupa regałowego.  Przy słupie należy zrobić miejsce ( odstawienie palet z poziomu podłogi ) tak by był dostęp dla precyzyjnie zaprojektowanej matrycy. Poprzez kontrolowane ciśnienie hydrauliczne następuje proces prostowania słupa, który odbywa się trójwymiarowo, co zapewnia właściwe profilowanie przedniej i bocznych ścian, a także narożników.  Po zakończonej naprawie ciśnienie jest zmniejszane, matryca zdjęta, a słup odzyskuje pierwotne właściwości konstrukcyjne.

Metoda budzi wątpliwości, ale jest całkowicie zgodna z normą PN EN 15635, a firma udziela 5 letniej gwarancji.

W przypadku naruszenia struktury metalu, jakim jest pęknięcie lub bardzo mocnego odkształcenia zalecana jest wymiana całego słupa.

Konkretne wyceny serwisu/naprawy słupów regałowych znajdziesz w ofercie sklepu na stronie: https://www.wszystkodomagazynu.pl/katalog/przeglady-i-serwis-regalow

Zestawy naprawcze

Czyli wstawianie „plomby” – w przypadku skręcenia lub „skoszenia” słupa wózkiem widłowym część firm decyduje się na takie rozwiązanie. Uszkodzony element zostaje odcięty poniżej pierwszego poziomu belkowego, a wstawiany jest krótki element dochodzący do ziemi, całość spaja specjalny łącznik. W części firm w ogóle stosowane są słupy łączone.

 

Każda z metod może budzić wątpliwości, ma zwolenników jak i przeciwników, ważne by przedsiębiorca wybrał taką, która zapewni bezpieczeństwo na hali magazynowej.

naprawa i serwis regałów magazynowych paletowych