REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 www.wdm24.pl  
 
 
    I. [Przedmiot Regulacji]
 
1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są warunki funkcjonowania oraz korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego na stronie www.wdm24.pl.
2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.wszystkodomagazynu.pl oraz www.wdm24.pl prowadzony jest przez DARLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-315) przy ul. Pokrzywno 16A. 
3. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej www.wszystkodomagazynu.pl oraz www.wdm24.pl oraz publicznie i nieodpłatnie dostępny, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego.
4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego, chyba, że dane postanowienie Regulaminu jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo wyłącznie do przedsiębiorców.
5. Akceptacja Regulaminu jest dowolna jednak konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia. Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, jak i akceptuje jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa przy składaniu Zamówienia.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta ani Przedsiębiorców na prawach Konsumenta, które przysługują im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 
    II. [Definicje]
 
1. Na potrzeby interpretacji niniejszego Regulaminu, poniżej wskazanym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
 a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba  prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu internetowego, 
w szczególności zapoznając się z ofertą Sklepu internetowego lub składając Zamówienie;
 b) Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący lub zamierzający dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu internetowego niezwiązanej bezpośrednio 
z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 c) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego dla niego zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej;
 d) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 e) Regulamin – regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zasady sprzedaży w ramach Sklepu internetowego przy wykorzystywaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w zakresie świadczenia, których niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa 
w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 f) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem  www.wszystkodomagazynu.pl oraz www.wdm24.pl;  
 g) Sprzedawca; Usługodawca – DARLOG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Pokrzywno 16A, 61-315 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507478, 
NIP: 7831712899, REGON: 302718229;
 h) Towar – dobro znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego, w szczególności akcesoria magazynowe, regały półkowe, regały magazynowe, szafy, stoły warsztatowe i robocze przeznaczone do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego;
 i) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 k) Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego. Na gruncie Regulaminu oraz usług świadczonych przez Usługodawcę, Usługami elektronicznymi są Konto oraz Formularz Zamówienia;
 l) Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi elektronicznej;
 m) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego i zmierzające bezpośrednio do nabycia znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego Towarów, ze wskazaniem ich rodzaju i ilości, w oparciu o ceny obowiązujące w Sklepie internetowym w momencie składania Zamówienia;
 n) Kod rabatowy - kod nadawany przez Sprzedawcę, którego użycie w Sklepie internetowym umożliwia otrzymanie rabatu w przypisanej do kodu wysokości;
 o) Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór informacji w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym. Zbiór jest dostępny dla zarejestrowanego Usługobiorcy po zalogowaniu;
 p) Rejestracja – proces polegający na utworzeniu Konta przez Klienta w Sklepie internetowym;
 q) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związki z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE;
 r) Umowa sprzedaży na odległość lub Umowa – umowa pomiędzy Klientem 
a Sprzedawcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towarów, zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość;
 s) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający założenie Konta;
 t) Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny, umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym.
 
 
III.  [Postanowienia ogólne]
 
1. Ceny Towarów znajdujące się w Sklepie internetowym  podane są w polskich złotych,
w wartościach netto oraz brutto (cena brutto zawiera podatek VAT w ustawowej wysokości 23%).
2. Ceny podane w Sklepie internetowym nie obejmują wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń, a także kosztów transportu zamówionego Towaru lub kosztów wysyłki Towaru, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty transportu obliczane są podczas składania Zamówienia automatycznie poprzez system lub też ustalane z Klientem indywidualnie.
3. Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty ceny za Towar.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny Towarów znajdujące się w Sklepie internetowym były aktualizowane na bieżąco.
6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Towarów lub opisy techniczne Towarów zamieszczone w Sklepie internetowym były zgodne z rzeczywistością. Wszelkie informacje techniczne dotyczące Towarów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów Towarów.
 
IV. [Zasady świadczenia Usług elektronicznych i wymagania techniczne]
 
   
1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy Usługi elektroniczne. Usługobiorca zawiera z Usługodawcą umowy o świadczenie w/w Usług elektronicznych.
2. Konto
2.1 Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez nieoznaczony czas. 
2.2 Założenie Konta nie jest wymagane do przeglądania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego.
2.3. Korzystanie z Konta możliwe jest po dokonaniu Rejestracji w Sklepie internetowym. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna, następuje przez zaznaczenie przez Usługobiorcę odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia oraz utworzeniu hasła – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorcy zostaje założone Konto.
2.4 Usługobiorca zobowiązany jest do nieujawniania loginu i hasła osobom trzecim.
2.5 Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdm24.pl lub też pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
3. Formularz Zamówienia
3.1. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku „Do koszyka” oraz „Złóż zamówienie” w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po dodaniu Towaru do koszyka i wypełnieniu Formularza zamówienia oraz dokonaniu płatności. W procesie składania Zamówienia należy kierować się informacjami zamieszczonymi na podstronach Sklepu internetowego.
3.2. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy sprzedaży: adres dostawy, forma dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP, a także zaznaczenie checkboxa dotyczącego chęci otrzymania faktury.
3.3. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy i osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pomocą: 
a) poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: sklep@wdm24.pl ;
b) poprzez Biuro Obsługi Klienta, za pomocą numeru telefonu 530 391 286 .
6. Na drodze porozumienia Stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.
7. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
8. Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie Usług elektronicznych:
8.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt IX Regulaminu) Usługobiorca może składać: 
a) pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wdm24.pl •
8.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w treści reklamacji: 
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
b) żądania Usługobiorcy;
c) danych kontaktowych składającego reklamację;
 
–    ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Usługodawca zaznacza, iż wymogi podane w niniejszym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
10. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania ze Sklepu internetowego jest:
a) dostęp do urządzenia zaopatrzonego w przeglądarkę internetową;
b) dostęp do sieci Internet;
c) posiadanie aktywnego konta poczty elektroniczne (e-mail);
d) zainstalowany program FlashPlayer;
e) włączona obsługa plików cookies.
11. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 10 powyżej oraz w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem urządzenia przenośnego dodatkowo:
a) urządzenia o rozdzielczości nie mniejszej niż 375x667px;
b) urządzenia z systemem operacyjnym iOS w wersji 10 lub wyższej i Android w wersji 5 lub wyższej.
12. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Sklepie internetowym.
 
V. [Zamówienia]
 
   
1. Zawartość sSklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
2. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest możliwe bez konieczności rejestracji Klienta w Sklepie internetowym, poprzez wybór Towarów z oferty Sklepu internetowego 
i umieszczenie ich w „koszyku”, a następnie wypełnienie i wysłanie przeznaczonego do składania Zamówienia formularza. W trakcie składania Zamówienia w Sklepie internetowym Klient może zarejestrować się w Sklepie internetowym. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Zamawiający Klient ma obowiązek zarejestrować się w Sklepie internetowym podając dane zgodnie z arkuszem rejestracyjnym.  Klient obowiązany jest podać w trakcie rejestracji prawdziwe i aktualne dane.   
3. Zamówienia można składać w Sklepie internetowym poprzez formularz Zamówienia zamówieniowy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia odbywa się wyłącznie w dni robocze.
4. Koszt transportu podany jest na stronie Sklepu internetowego w podsumowaniu Zzamówienia, zależny jest od gabarytów i ilości zamówionych przedmiotów Towarów . 
5. Warunkiem realizacji Zamówienia dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego Klienta formularza Zzamówienia udostępnionego przez Sklep, na stronie Sklepu iInternetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.  
6. Poprawne Zzamówienie powinno zawierać w szczególności: dane kontaktowe ZamawiającegoKlienta, dane adres dostawy Ttowaru, co najmniej jedną pozycję określonego Ttowaru z ceną, sposobem płatności i dostawy. W Zzamówieniu Zamawiający Klient powinien określić również, czy podany adres kontaktowy jest adresem do faktury
7.    Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu.  
7. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
8. Klient może podczas składania Zamówienia skorzystać z Kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedawcy. Wpisanie Kodu rabatowego podczas składania Zamówienia powoduje naliczenie rabatu w wysokości przypisanej danemu kodowi.
8.9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby prezentowana na stronie internetowej informacja obejmowała Towary dostępne. W przypadku niedostępności poszczególnych Ttowarów objętych Zzamówieniem, Zamawiający Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zZamówienia i podejmie decyzję o dalszym sposobie jego realizacji (m.in. może podjąć decyzję dotyczącą częścioweja realizacjai Zamówienia, wydłużeniae czasu oczekiwania).
9.10. Przebieg Zzamówienia:
a) Zamówienie zostaje przesłane przez Zamawiającego Klienta do Sklepu internetowego;. 
b) bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, Klientowi zostanie wyświetlone podsumowanie zawierające:
i. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów wraz z należnymi podatkami; 
ii. wybrany sposób dostawy oraz wysokość opłaty za dostarczenie zamówionych Towarów;
iii. wybrany sposób płatności;
iv. adres dostawy.   
10.11. Zamawiający Klient otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej, potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia do Sklepu internetowego.
12. wygenerowany mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu.Zamawiający Klient otrzyma niezwłocznie potwierdzenie złożonego Zzamówienia   wraz z fakturą pro forma zawierającą informacje o terminie realizacji oraz kosztach transportu. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić zgodność faktury pro forma z Zzamówieniem.   
11.13. Potwierdzenie otrzymania złożonego Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi drogą elektroniczną wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres e-mail. 
14. Po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy, Zzamówienie zostaje przekazane do realizacji  .
12.15. W trakcie poszczególnych etapów wypełniania formularza Zamówienia, system informatyczny będzie na bieżąco informował Klienta o niewypełnieniu lub niezaznaczeniu wymaganych pól dialogowych lub jeżeli będzie to możliwe do identyfikacji – o wypełnieniu ich w sposób błędny. 
 
 
VI. [ Realizacja Zamówienia ]
 
   
1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych w formularzu Zamówienia oraz wpłynięcie należności na konto Sprzedawcy.
2. Klient może zapłacić za zamówiony Towar w wybrany przez siebie, jeden z następujących sposobów: 
a) Poprzez Przelewy24
b) Przelewem na rachunek bankowy
c) Kartą płątnoczą
d) PayPal
W przypadku płatności przelewem tradycyjnym , za pośrednictwem PayPal lub Przelewy24, data księgowania przelewu na koncie Sprzedawcy jest dniem, w którym Zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym, za pośrednictwem PayPal lub Przelewy24, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia (otrzymania wiadomości e-mailowej 
z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji). W przypadku braku płatności we wskazanym terminie, Zamówienie jest automatycznie anulowane. 
4. W przypadku stwierdzenia braków magazynowych i towarów wykonywanych na Zamówienie,  Klient zostaje niezwłocznie informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).
5. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji częściowej lub całkowitej z Zamówienia w przypadku niezrealizowania Zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych Towarów. Wówczas Klientowi zostaje wystawiony odpowiedni dokument korekty do dokumentu sprzedaży.
6. Jeżeli Towar oznaczony jest w Sklepie internetowym znacznikiem: „Promocja” lub „Wyprzedaż” to jest to wyraźnie oznaczone w opisie danego Towaru. Ceny mające charakter promocji lub wyprzedaży wiążą  do „wyczerpania zapasów” albo w określonym terminie, co jest również oznaczone w opisie Towaru. Zamówienia zawierające Towary promocyjne/wyprzedażowe będą realizowane według kolejności wpłynięcia.
7. Jeśli Klient dokona nadpłaty na konto Sklepu internetowego, kwota ta zostanie zwrócona do Klienta. Zwrot następuje po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 
VII. [ Dostawa i koszty wysyłki ]
   
1. Zakupione Towary dostarczane są pod adres dostawy określony w formularzu Zamówienia przez firmę kurierską lub inną firmę transportową wskazaną przez Sprzedawcę.
2. Dostawy Towarów realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Termin realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 7 tygodni od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
4. W przypadku przedłużającego się czasu dostawy Sprzedawca zobowiązuje się do kontaktu z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych opóźnieniach. 
5. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient.
6. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. 
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane:
a)    błędnym lub niekompletnym podaniem przez Klienta danych adresowych;
b)    innej przyczyny leżącej po stronie Klienta. 
8. W przypadku kiedy Towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
a) podania przez Klienta błędnych danych adresowych;
b) nieodebrania przez Klienta przesyłki w terminie wyznaczonym przez kuriera;
c) innej przyczyny leżącej po stronie Klienta;
- Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta rzeczywistymi kosztami obsługi zwrotnego transportu  Towaru do Sprzedawcy. W przypadku wskazanym powyżej koszt ponownej dostawy zakupionego Towaru ponosi Klient.
9. Kurier dostarcza Towar pod wskazany adres dostawy, nie ma jednak obowiązku wniesienia zamówionych Towarów. Klient zobowiązany jest tą czynność wykonać we własnym zakresie.
 
VIII. [ Warunki płatności ]
   
1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące sposobu płatności:
a) przedpłata przelewem tradycyjnym na podstawie faktury proforma;
b) płatność za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności (także kartą płatniczą) PayPal i Przelewy24.
2. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia.
3. Dokumentem sprzedaży Towaru jest faktura VAT.
4. Faktury VAT za zakupiony Towar przesyłane będą do Klienta drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail pod wskazany podczas składania Zamówienia adres e-mail, chyba że Klient wyraźnie powiadomi Sprzedawcę o chęci otrzymania jej w formie papierowej.
5. Warunki płatności:
 
Po dokonaniu Zamówienia i wyboru płatności w postaci przedpłaty przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w wysokości całkowitej wartości Zamówienia (obejmującej w szczególności cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru) na konto bankowe Sprzedawcy podane w fakturze pro forma.  Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wysyłką Towaru do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym całości wymaganej ceny Towaru.
 
Klient dokonujący zapłaty za pośrednictwem elektronicznych sposobów płatności PayPal lub Przelew24, powinien dokonać płatności w wysokości całkowitej wartości Zamówienia (obejmującej w szczególności cenę Towaru oraz koszty dostawy Towaru). Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z wysyłką Towaru do czasu zaksięgowania na jego rachunku bankowym całości wymaganej ceny Towaru.
 
 
IX. [ Reklamacje ]
 
1. Wszystkie zakupione Towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta. 
2. Instrukcja obsługi dostarczonego Towaru może być umieszczona wewnątrz opakowania lub na jego zewnętrznej stronie.
3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem internetowym na adres e-mail: sklep@wdm24.pl lub kierować pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. 
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego Towaru przez Klienta.
5. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów Towarów prawidłowo zamówionych i dostarczonych do Klienta oraz wykonanych na specjalne zamówienie, za wyjątkiem, kiedy Towar posiada wady. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
6. Jeśli Klientowi, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta została udzielona gwarancja na Towary, wyłączona zostaje wobec niego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
7. W przypadku Towarów w wymiarze niestandardowym, przyjmuje się granicę tolerancji 5%, Towary mieszczące się w tym zakresie nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji
 
 
X. [ Gwarancje ]
 
1. Gwarancja dotyczy Towarów sprzedawanych przez Sklep internetowy. 
2. Towary znajdujące się w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją Producenta gdy jest  to wyraźnie wskazane w opisie Towaru, na warunkach wskazanych w specyfikacji Towaru, jak i niniejszym Regulaminie. Sprzedawca nie jest gwarantem - nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Towary.
Okres trwania gwarancji wskazany jest w specyfikacji wybranego Towaru znajdującej się na stronie internetowej www.wszystkodomagazynu.pl oraz www.wdm24.pl.
Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt Towar został wydany Klientowi. Dokument gwarancji załączany jest każdorazowo do Towaru.
3. Warunkiem zrealizowania przez Klienta uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie do Sklepu:
a) ważnego dowodu zakupu (faktura VAT), z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta;
b) wadliwego Towaru.
4. Klient dostarczając Towar do Sprzedawcy zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie Towaru. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie Towaru obciążają Klienta.
5. Reklamowany Towar jest dostarczany do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sprzedawcę  na zasadach wskazanych w gwarancji w terminie liczonym od daty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec wydłużeniu na czas określony przez Sprzedawcę.  W przypadku uznania reklamacji Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta za niezasadną, Sprzedawca może zażądać zwrotu kosztów poniesionych w procesie reklamacyjnym.
6. W przypadku, gdy w związku z analizą zasadności reklamacji i oględzin Towaru  Sprzedawca stwierdzi, iż naruszono zasady gwarancji, Sklep internetowy poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy Towar. Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, Towar zostanie zwrócony na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Sklep internetowy kosztów.
7. Za naprawę gwarancyjną uważa się w szczególności naprawę wadliwego Towaru dokonaną w okresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Towaru.
8. Klientowi przysługuje prawo wymiany Towaru na nowy, jeżeli Sprzedawca stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzedawca dokona wymiany Towaru w terminie określonym w treści dokumentu gwarancji  lub uzgodnionym z Klientem. Przy wymianie Towaru na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Klienta elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sprzedawcę.
9. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. 
10. Gwarancją nie są objęte Towary z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sprzedawcy, a w szczególności:
a) spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru;
b) powstałymi na skutek użytkowania Towaru niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa;
c) spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń Towaru lub innym działaniem przez osoby trzecie;
d) powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego Towaru lub jego części.
11. Wszelkie wadliwe Towary lub części, które wymieniono stają się własnością Sprzedawcy, z chwilą wykonania gwarancji.
XI. [ Zwrot towaru/Prawo odstąpienia od Umowy ]
 
1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży na odległość Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru.
2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje poprzez złożenia oświadczenia, na adres Sprzedawcy wskazany w treści Zamówienia lub adres poczty elektronicznej sklep@wdm24.pl . Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr [_] do niniejszego Regulaminu/ który jest dostępny do pobrania pod adresem [_], jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. 
4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
5. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od Umowy na wyżej wskazanych zasadach. Wobec Klientów, o których mowa w zdaniu poprzednim, zasady i terminy odstąpienia od Umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. W przypadku odstąpienia od Umowy za zgodą Sprzedawcy, Klient nieposiadający statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, zostaje obciążony kwotą w wysokości 30% wartości zwracanego Towaru oraz kosztami wysyłki Towaru. W przypadku przelewu, zwrot zostanie wykonany w ciągu 14 dni. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności natomiast w przypadku Umów: 
 a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy; 
 b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
14. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 
XII [ Ochrona danych osobowych. Polityka prywatności ]
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe podawane są przez Klientów przy składaniu Zamówienia w Sklepie internetowym, a także przy rejestracji Konta.
3. Dane osobowe przekazywane przez Klienta gromadzone i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie 
z RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie lub realizację Zamówienia.
5. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu związanym 
z wykonaniem Umowy.
6. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Sprzedawca stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne służące zabezpieczeniu danych osobowych oraz realizuje obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych.
3. Szczegółowe zasady przetwarzana danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej https://www.wszystkodomagazynu.pl/polityka-prywatnosci.
 
XIII. [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur]
 
1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ;
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ;
3. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm).
4. Konsument uprawniony jest również do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm).
5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
6. Komisja Europejska udostępniła również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
XIV. [Postanowienia końcowe]
 
1. Wszelkie ewentualne spory wynikające ze sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego z Klientami niebędącymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd  ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumentów, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, 
tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, jak i zmian 
w funkcjonowaniu Sklepu internetowego niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów sprzedaży.
4. W przypadku Klientów posiadających Konto w Sklepie internetowym, informacja o zmianie Regulaminu dokonana zostanie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail podany przy Rejestracji. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu i przesłać swoje oświadczenie Sprzedawcy, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie internetowym. Sprzedawca usunie Konto i poinformuje Klienta o tym fakcie.
5. Wprowadzane zmiany nie odnoszą skutku względem Umów zawartych przed dokonaniem zmiany (ich wykonanie i rozliczenie podlega postanowieniom dotychczasowym).