Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu "PRO Magazyn i Biuro", warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu Punktów.

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Program – program lojalnościowy "PRO Magazyn i Biuro"
Organizator - Darlog Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pokrzywno 16A, NIP: 783-171-28-99, REGON: 302718229, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000507478
Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w zamian za dokonanie czynności określonych w Regulaminie
Biuro Obsługi – Biuro Obsługi Sklepów Darlog, znajdujące się pod adresem Organizatora, numer telefonu: +48 530 391 286
Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna która zgłosiła swoje uczestnictwo w Programie
Sklepy Darlog – sklepy internetowe zamieszczone pod adresami wszystkodomagazynu.pl oraz mebledobiura.pl
Nagrody - rzeczy, usługi, materialne lub zdematerializowane (cyfrowe) znaki legitymacyjne na które Uczestnik może wymienić zgromadzone w Programie Punkty

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Program jest organizowany i zarządzany przez Organizatora. Program jest kierowany do klientów Organizatora i prowadzony jest na terenie Polski.
 2. W ramach Programu "PRO Magazyn i Biuro" za czynności określone przez Darlog (w tym nabycie określonych produktów lub usług dostępnych z wykorzystaniem Sklepów Darlog zostaną przyznane Punkty. Uzyskane przez Uczestnika Programu Punkty podlegają wymianie na nagrody rzeczowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§3 Uczestnictwo w Programie

 1. Uczestnikiem Programu może zostać każdy podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, nie będący konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w szczególności przedsiębiorca nabywający towar w Sklepach Darlog w celu związanym z działalnością gospodarczą, który spełnia warunki określone w Regulaminie i przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Dołączenie do Programu odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce "Program PRO Magazyn i Biuro" na stronach internetowych Sklepów Darlog lub poprzez zaznaczenie opcji zgłoszenia uczestnictwa w trakcie składania zamówienia w Sklepach Darlog.
 3. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Warunkami Uczestnictwa i akceptuje ich postanowienia oraz wyraża zgodę na udział w Programie.
 4. Informacje dotyczące Programu, w tym w szczególności zmian Regulaminu, Warunków Uczestnictwa lub innych dokumentów Organizator przekazuje Uczestnikom poprzez zamieszczenie komunikatów na stronach internetowych Sklepów Darlog lub poprzez ich przesłanie na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail) lub telefonicznie na numer telefonu podany przez Uczestnika w zgłoszeniu.
 5. Uczestnik obowiązany jest do powiadomienia Organizatora w przypadku zmiany danych podanych przy zgłoszeniu do Programu. Zmiany danych Uczestnik dokonuje telefonicznie w Biurze Obsługi.
 6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa składając oświadczenie o rezygnacji w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@wdm24.pl lub pisemnie na adres Organizatora.
 7. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć uczestnictwo w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się w szczególności nadużycia lub naruszenia Regulaminu bądź regulaminów Sklepów Darlog. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. Od wypowiedzenia Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania w terminie czternastu dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, pisemnie na adres Organizatora. Organizator udzieli odpowiedzi na odwołanie w ciągu trzydziestu dni od dnia jego wpływu.

 

§4 Punkty

 1. W związku z dokonywaniem czynności, o których mowa w §1 pkt 2 Regulaminu Uczestnikowi przyznawane są Punkty. Informacja o czynnościach skutkujących przyznaniem Punktów oraz ilości przyznawanych Punktów jest  dostępna na stronach internetowych Sklepów Darlog w zakładce "Program PRO Magazyn i Biuro"
 2. Punkty naliczane są na rzecz Uczestnika w oparciu o zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepów Darlog w okresie 12 miesięcy kalendarzowych. 
 3. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
 4. W przypadku, gdy nie dojdzie do nabycia towarów lub usług, za które zostały przyznane Punkty, w szczególności gdy odstąpiono od umowy, wypowiedziano ją, lub uchylono się od skutków prawnych oświadczenia woli, Organizator zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznania Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.
 5. Przyznane Punkty są zapisywane w powiązaniu z numerem NIP Uczestnika na elektronicznym koncie utworzonym, prowadzonym i zarządzanym przez Organizatora („Konto”) jego systemie informatycznym. W przypadku zarejestrowania w Programie aktualny stan Konta można sprawdzić za pośrednictwem Biura Obsługi (telefonując pod numer: +48 530 391 286, koszt wg. cennika danego operatora) lub kontaktując się drogą e-mail z adresem: sklep@wdm24.pl. Organizator może informować o stanie Konta Uczestnika w formie elektronicznej (np. e-mailem lub SMS-em).
 6. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta Uczestnik przekazuje w formie zapytania do Biura Obsługi w postaci wiadomości email na adres: sklep@wdm24.pl lub w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 14 dni po otrzymaniu w/w zawiadomienia. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie dowody wykonania czynności mających stanowić podstawę przyznania Punktów. Organizator rozpatruje zastrzeżenia w terminie czternastu dni od dnia ich zgłoszenia.

 

§5 Nagrody

 1. Uczestnik może przyznane Punkty: (i) wymienić na Nagrody, lub (ii) przekazać Punkty organizacjom pożytku publicznego współpracującym z Organizatorem, po uprzedniej konsultacji z Organizatorem.
 2. Organizator zamieszcza listę dostępnych Nagród wraz z ich opisem na stronach internetowych Sklepów Darlog w zakładce "Katalog Nagród" lub "Odbieraj nagrody".
 3. Punkty wymieniane są na Nagrody zgodnie z kolejnością ich uzyskania w Programie, tzn. Punkty uzyskane wcześniej wymieniane są w pierwszej kolejności.
 4. Organizator informuje, że Nagrody wydane w Programie - stanowią dla Uczestnika przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu wedle zasad ogólnych. Na okoliczność przekazania Nagrody Organizator sporządza protokół przekazania nagrody wraz z podaniem jej wartości i przesyła go Uczestnikowi wraz z Nagrodą.
 5. Przed wydaniem Nagrody Organizator Programu może powtórnie sprawdzić stan Konta Uczestnika. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy dostępna jest wystarczająca liczba Punktów.
 6. Zamówienie i dostawa Nagród następuje zgodnie z regulaminem zamawiania i dostawy Nagród lub zgodnie z zasadami określonymi na stronach internetowych Sklepów Darlog. Zamówienie i dostawa Nagród realizowane są na terenie Polski w ciągu 30 dni od dnia zamówienia Nagrody, chyba że w opinie Nagrody wskazany zostanie inny termin.
 7. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty, pozyskane w okresie wcześniejszym niż 12 miesięcy kalendarzowych wygasają, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody. 
 8. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty zebranych Punktów. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.

 

§6 Dane Osobowe

 1. Organizator przetwarza jako administrator danych w ramach Programu dane, w tym dane osobowe, udostępnione przez Uczestnika, wyłącznie w celu obsługi Programu na zasadach przedstawionych w Regulaminie.
 2. Uczestnik odpowiedzialny jest za zgodne z prawem udostępnienie danych osobowych Organizatorowi oraz przekazanie osobie, której dane dotyczą, informacji o ich administratorze Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszystkich szkód, jakie poniesie Organizator, wskutek roszczeń osób trzecich, w tym osób których dane dotyczą, w związku z ich przetwarzanie w ramach Programu.
 3. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu Organizator zamieszcza na stronach internetowych Sklepów Darlog w zakładkach Polityka Prywatności https://www.wszystkodomagazynu.pl/polityka-prywatnosci lub https://www.mebledobiura.pl/polityka-prywatnosci

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Organizatora, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu oraz zapobiegania nadużyciom. O zmianach Uczestnicy powiadamiani są  poprzez publiczne ogłoszenie zmian na stronach internetowych Sklepów Darlog lub elektronicznie poprzez wiadomość email. O zmianie Organizator informuje z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu miesiąca od w/w zawiadomienia Uczestnik nie wypowie udziału w Programie.
 2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program. Organizator informuje Uczestników o takiej decyzji przynajmniej trzydzieści dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu w trybie określonym w pkt. 1 powyżej.
 3. W przypadku zakończenia Programu, Uczestnikom przysługuje prawo do  wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie jest możliwa.
 4. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu Uczestnik zgłasza do Biura Obsługi – na piśmie na adres: ul. Pokrzywno 16A, 61-315 Poznań, lub za pomocą poczty elektronicznej i wiadomości wysłanej na adres: sklep@wdm24.pl . Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich otrzymania.
 5. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.